Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Tesis için gerekli Ayniyat Demirbaş malzemelerin (Mobilya, Bilgi işlem vb.), kırtasiye, teknik servis malzemesi vb. taleplerini teknik şartnameleri ile birlikte kabul eder.
Malzeme taleplerinin Talep Takip Sistemine girişini yapar ve sistem üzerinden Satın alma ihtiyaç belirleme komisyonun onayına sunar.
Satın alma birimi onayı alındıktan sonra satın alma ihtiyaç belirleme komisyonu tutanağı düzenler, talepte bulunan ilgili kişilerin onayını alır ve satın alınması için satın alma birimine sevk eder.
Satın alınıp firmalardan gelen demirbaş malzemelerin muayene komisyonunu düzenler, talep eden ilgili kişilerin onayını alır ve Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (M.K.Y.S.) ‘ne girişini yapar.
Girişi yapılan malzemeyi, muhasebe sistemine girişi için muhasebe birimine bildirir.
Demirbaş malzemeyi kullanacak birime M.K.Y.S. üzerinden zimmetleme işlemi yapıp, malzeme teslimi yapar.
Kullanım dışı kalan ve iade olan biyomedikal demirbaş malzemelerin depoda muhafazasını sağlar, hurda olarak gelen demirbaş malzemelerin ise M.K.Y.S. üzerinden hurdaya düşüm işlemlerini yapar ve muhasebe çıkış işlemleri için bütçesine göre muhasebe birimine bildirir.
Satımı yapılacak hurda demirbaş malzemeleri yürürlükte olan hurda teslim yönetmeliklerine göre ilgili kurum veya kuruluşlara bildirimini yapar ve teslimini sağlar.
Yılsonu hesap cetvellerini düzenler, muhasebe sistemiyle karşılaştırmasını yapıp, bütçesine göre ilgili kurumlara bildirir.
Ayniyat Demirbaş malzemelerin amortismanlarını hesaplayıp ilgili kuruma bildirir.