Birim Hakkında
14 Şubat 2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini yürütmek üzere birimin yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak çalışma ortamının gözetimini yapmak,
İşyerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak,
İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim programlarını yürütmek,
İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamalarının takibinin yapılmasını sağlamak,
Meydana gelen iş kazalarını araştırmak, iş kazasına neden olan faktörleri belirlemek, kazayı değerlendirmek, kazayı 3 iş günü içinde Sosyal Sigortalar Bölge Müdürlüğüne resmi üst yazı ile göndermek, iş kazalarının tekrarlanmaması için tedbirler önermek ve kurum yönetimine yazılı iletmek,
Kuruma intikal eden iş kazalarını sağlık hizmeti sunucusu sebebiyle 10 gün içinde Sosyal Sigortalar Bölge Müdürlüğüne iletmek,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun ayda en az bir kere toplanmasını sağlamak ve kurulun sekreteryasını yapmak,
Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak,
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacıyla diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak,
Risk değerlendirme tablosunu gözden geçirmek,
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmektir.