Birim Hakkında
14 Şubat 2023

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” uyarınca; sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteli hizmet sunumunun sağlanması, hastanemizde görev alan sağlık çalışanlarının hizmet sunumunda kalitenin ve verimliliğin arttırılması amacıyla kurulmuştur.
SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlanır.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmalar takip edilir.
Öz değerlendirmeler yönetilir.
İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçler yönetilir.
Düzeltici Önleyici Faaliyet süreci yönetilir.
Risk yönetimine ilişkin süreçler yönetilir.
Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetilir.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimi sağlanır.
Kalite göstergelerine yönelik süreçler yönetilir, veri girişleri yapılır.
Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında oluşturulan komisyon,komite ve ekiplerin organizasyonu sağlanır, toplantı planları yapılır, toplantı tutanakları ve plana uygunluğu takip edilir, SKS çerçevesinde belirlenen komitelerde üye ve sekretarya olarak görev alır.
Bölüm kalite hedeflerine yönelik plan oluşturulur, analiz sonuçları değerlendirilir ve üst yönetime sunulur.
Kalite yönetim sistemleri konusunda Başhekime danışmanlık  yapılır.
Hastane Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi doğrultusunda standartların takibi yapılır.
Verimlilik çalışmaları ve sorumluların koordinasyonu sağlanır.
Yönetici takip ekranlarının kontrolü sağlanır.
Kalite, verimlilik ve hasta güvenliği eğitimleri verilir.
Hasta ve çalışan dilek / öneri formlarının analizleri yapılır, analiz ekibiyle iyileştirmeler planlanır.
Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri (TÜR-GÖS), Kurumsal Kalite Sistemi takip edilir, veri girişleri yapılır,
Dış kaynaklı dokümanların takibi yapılır.
Basılı form, matbaa doküman onayları verilir, takipleri yapılır.
Pano ekibiyle birlikte asılı dokümanlar takip edilir.
Hasta ve çalışan memnuniyetine yönelik veriler toplanır, düzenlenir ve analizleri hazırlanır, sonuçlar üst yönetimle paylaşılır.
Klinik kalite göstergeleri takip edilir, komite toplantılarının organizasyonu ve sekretaryası yürütülür, istenen dönemsel analiz raporları hazırlanır.