Birim Hakkında
14 Şubat 2023

Göreve başlayan (açıktan, naklen, geçici v.b.) personele ait bilgilerin otomasyon kayıtlarını yapar, başlayış ile ilgili gerekli evrakların doldurulmasını sağlar, başlama yazılarını ilgili birimlere yazar.
Emekli olan, istifa eden başka kurumlara atanan veya ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik kesme ve yazışma işlemlerini yürütür.
Personellerin yıllık izin belgelerini düzenler ve takip eder.
Aday memurların adaylık sürelerini takip eder ve aday memur eğitimi ve sınavları neticesinde asilliğe hak kazanan aday memurların adaylıklarının kaldırılması için gerekli yazışmaları yapar.
Personellere ait sağlık raporlarını takip eder, maaş tahakkuk ve döner sermaye birimine bildirir.
Personelin yıl içinde almış olduğu ödül/ceza durumunu kayıt ve takip eder.
Personellerle ilgili disiplin işlemleri ile ilgili inceleme, ifade, savunma ve ceza tebliğlerini ve takibini yapar.
Personellerin kıdem, derece terfilerini takip eder, yürütür ve maaş birimine bildirir.
Hastane Yönetim Kurulunun işleyiş ile ilgili yazışmaları yapar ve alınan kararları ilgili birimlere bildirir.
Personellerin görev sürelerini takip eder, görev süreleriyle ilgili izin v.s. hak ediş durumlarını düzenler.
Hastaneye ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önler.